Dla Pacjenta

Drukuj

Jak złożyć skargę

Krok 1. Przygotuj skargę

Pismo powinno zawierać następujące informacje:

  • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),
  • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,
  • precyzyjny opis zdarzenia,
  • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.


Przedmiotem skargi lub wniosku może być postępowanie świadczeniodawcy w zakresie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z oddziałem wojewódzkim NFZ lub niewłaściwe załatwianie spraw przez pracowników Funduszu.

WAŻNE! Zastrzeżenia pacjentów dotyczące sposobu leczenia należy kierować w pierwszej kolejności do: dyrektora szpitala, kierownika przychodni, Rzecznika Praw Pacjenta lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej lub do NFZ. Należy pamiętać, że pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia.
 

Krok 2. Złóż skargę

Złóż skargę w oddziale wojewódzkim NFZ. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

  • bezpośrednio w siedzibie oddziału lub jego delegaturze
  • wysłać pocztą na adres oddziału lub właściwej dla siedziby świadczeniodawcy delegatury
  • wysłać faksem
  • przesłać skargę na adres e-mail (w przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik NFZ za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku o te dane w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu.)
  • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP

Krok 3. Czekaj na informację

Czekaj na pisemną informację o sposobie rozpatrzenia skargi. Każda skarga jest na wstępie analizowana w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz postanowień umowy wiążącej danego świadczeniodawcę z oddziałem wojewódzkim NFZ. W przypadku konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego występujemy do świadczeniodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień lub zajęcie stanowiska w danej sprawie. W niektórych przypadkach konieczne jest również przeprowadzenie kontroli u świadczeniodawcy.

PAMIĘTAJ! Miejscem, w którym skarżący mogą uzyskać pomoc w formie interwencji jest

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590.