logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DWM/17/28 - w toku

25-04-2017

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne:

 • Kamil Kowalczyk, Ostrołęka
 • Martyna Woźniak, Warszawa

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko starszego referenta w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej - DWM/17/28

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • obsługa petentów w zakresie informowania o uprawnieniach do rzeczowych świadczeń zdrowotnych wynikających z implementacji postanowień dyrektywy PE i Rady nr 2011/24/UE o prawach pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej - tzw. dyrektywy transgranicznej;
 • obsługa petentów w zakresie informowania o uprawnieniach do rzeczowych świadczeń zdrowotnych w zakresie wynikającym z unijnych przepisów koordynacji o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 • opracowywanie odpowiedzi na korespondencję, przekazywaną głównie drogą elektroniczną;
 • przekazywanie spraw i dokumentów do właściwych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • stosowanie ustawodawstwa unijnego i krajowego w odniesieniu do rozstrzyganych spraw.

Wykształcenie: średnie lub wyższe - preferowane prawnicze lub administracyjne

Wymagania konieczne:

 • minimum 3-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego;
 • staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego nie jest wymagany;
 • znajomość przepisów unijnych regulujących kwestie związane z warunkami i zasadami leczenia, w szczególności postanowień rozporządzeniaPE i Rady nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia wykonawczego PE i Rady nr 987/2009, a także przepisów dyrektywy PE i Rady nr 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej;
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. oprawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • dobra znajomość j. niemieckiego lub francuskiego, lub angielskiego, umożliwiająca sprawną komunikację w mowie i piśmie;
 • umiejętność skutecznej komunikacji w mowie i piśmie;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS Word. 

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;
 • umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji, konsekwencja i wytrwałość w realizacji celów;
 • umiejętność samodzielnego ustalania priorytetów przy wykonywaniu zadań.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenia wystawione przez pracodawcę potwierdzające minimum 3-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego;  
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Weryfikacja ofert pod względem formalnym i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń.

Informacja o metodach i technikach naboru:

Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 12 maja 2017 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy – DWM/17/28

Informacje pod numerem telefonu:  22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej(Dz. U. poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 25.04.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 18.05.2017 12:53
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności