logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DWM/17/30 - w toku

16-05-2017

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko młodszego specjalisty w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej - DWM/17/30

Wymiar etatu: 1 etat 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • działalność informacyjna dotycząca uprawnień i zasad dostępu do rzeczowych świadczeń zdrowotnych wynikających z unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, realizowana poprzez opracowywanie odpowiedzi na korespondencję przychodząca od osób zainteresowanych oraz instytucji z państw członkowskich UE/ EFTA, a także udzielanie informacji telefonicznie i drogą mailową;
 • działalność informacyjna dotycząca uprawnień i zasad dostępu do transgranicznej opieki zdrowotnej, w zakresie wynikającym z implementacji do ustawodawstwa krajowego unijnej dyrektywy PE i Rady nr 2011/24/UE, realizowana poprzez opracowywanie odpowiedzi na korespondencję przychodząca od osób zainteresowanych oraz instytucji z państw członkowskich UE, a także udzielanie informacji telefonicznie i drogą mailową;
 • opracowywanie i aktualizacja materiałów informacyjnych w zakresie uprawnień i dostępu do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, uzyskiwanych w ramach unijnej transgranicznej opieki zdrowotnej;
 • analiza ustawodawstwa krajowego i unijnego mającego wpływ na realizację przez Polskę obowiązków związanych z transgraniczną opieką zdrowotną.

Wykształcenie: wyższe - preferowane prawnicze lub administracyjne

Wymagania konieczne:

 • minimum roczny staż pracy;
 • znajomość przepisów unijnych regulujących kwestie związane z warunkami i zasadami leczenia, w szczególności postanowień rozporządzeniaPE i Rady nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia wykonawczego PE i Rady nr 987/2009, a także przepisów dyrektywy PE i Rady nr 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej;
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • dobra znajomość j. niemieckiego, lub francuskiego lub angielskiego w mowie i piśmie pozwalająca na pracę z dokumentacją w tym języku;
 • umiejętność skutecznej komunikacji w mowie i piśmie;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz pracy pod presją czasu;
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 • dobry warsztat organizacji pracy własnej;
 • komunikatywna znajomość jednego z języków: w szczególność języka słowackiego i czeskiego.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisany: list motywacyjny i CV;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń wystawionych przez pracodawców, potwierdzających minimum roczny staż pracy:
 • podpisane oświadczenie o treści„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922, z późn. zm.).

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie  lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie pocztą lub składanie osobiste dokumentów w terminie do 29 czerwca 2017 r. pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy - DWM/17/30

Informacje pod numerem telefonu: 22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej(Dz. U. z 2015 r., poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 16.05.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 02.06.2017 12:00
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności