O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - DWM/18/19 - w toku

08-02-2018

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

 • Żaneta Bujno, Warszawa.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Młodszego Specjalisty w Wydziale Leczenia Planowanego za Granicą w Departamencie Współpracy Międzynarodowej - DWM/18/19

umowa  na czas określony w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • realizacja zadań wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń  zdrowotnych: opracowywanie informacji, wyjaśnień, zasad i procedur postępowania, związanych z wydawaniem decyzji dotyczących leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrywania kosztów transportu związanego z leczeniem planowanym;
 • realizacja zadań wynikających z dyrektywy PE i Rady nr 2011/24/UE: opracowywanie informacji, wyjaśnień, zasad i procedur postępowania, związanych z wydawaniem przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu decyzji dotyczących uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej;
 • analizowanie wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu dotyczących świadczeń niewykonywanych w kraju;
 • kompletowanie dokumentacji związanej z wnioskami, o których mowa powyżej, dokonywanie niezbędnych ustaleń z oddziałami wojewódzkimi Funduszu, świadczeniobiorcami, świadczeniodawcami krajowymi i zagranicznymi, konsultantami krajowymi w odpowiednich dziedzinach medycyny;
 • przygotowywanie projektów decyzji Prezesa Funduszu dotyczących wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu dotyczących świadczeń niewykonywanych w kraju;
 • przygotowywanie i przekazywanie do Biura Prawnego części merytorycznej odpowiedzi na skargi wniesione przez strony postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Prezesa Funduszu odmawiające wyrażenia zgody na odbycie leczenia lub wykonanie badań diagnostycznych poza granicami kraju;
 • opracowywanie informacji, wyjaśnień, zasad i procedur postępowania, związanych z wydawaniem decyzji Prezesa NFZ dotyczących leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrywania kosztów transportu związanego z leczeniem planowanym;
 • prowadzenie rejestru decyzji Prezesa Funduszu;
 • sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz dotyczących leczenia planowanego  poza granicami kraju w tym sprawozdawczości przekazywanej do Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;
 • udział w organizacji spotkań szkoleniowych dla oddziałów wojewódzkich NFZ;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

Wykształcenie: wyższe

Wymagania konieczne:

 • minimum rok pracy zawodowej;
 • umiejętności argumentowania, formułowania wniosków na podstawie analizy dokumentacji medycznej;
 • podstawowa znajomość zagadnień regulowanych ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności przepisów Rozdziału 2a ustawy i kodeksem postępowania administracyjnego;
 • podstawowa znajomość przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz dyrektywy o transgranicznych prawach pacjenta;
 • bardzo dobry warsztat organizacji pracy własnej, oraz komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość pakietu Microsoft Office.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność rozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu;
 • wysoka kultura osobista, odporność na stres;
 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisany list motywacyjny;
 • podpisane CV;
 • dokumenty potwierdzające (kopie) minimum rok pracy zawodowej na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;
 • podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016  r., poz. 922 z późn. zm.)”.

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 27 lutego 2018 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria
z dopiskiem: oferta pracy – DWM/18/19

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938). 

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844);
6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)   wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 08.02.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 28.02.2018 14:15
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności