logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - GPF/17/31 - w toku

16-05-2017

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Gabinecie Prezesa Funduszu - GPF/17/31

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • nadzór nad sekretariatem Prezesa Funduszu w zakresie zarządzania kalendarzem spotkań Prezesa i związaną z tym organizacją pracy;
 • sprawowanie nadzoru nad zespołami zadaniowymi powołanymi przez Prezesa Funduszu, w pracach których uczestniczą pracownicy Centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu;
 • sprawowanie nadzoru nad powołanymi przez Prezesa Funduszu Pełnomocnikami Prezesa;
 • koordynowanie i nadzór nad administrowaniem w Centrali aplikacją Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

Wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne

Wymagania konieczne:

 • minimum 8-letni staż pracy;
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych;
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1793 z późn. zm.);
 • bardzo dobra umiejętność komunikacji pisemnej i ustnej;
 • bardzo dobra umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel i PowerPoint);
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne;
 • operatywność w działaniach;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność myślenia analitycznego i syntetycznego oraz formułowania wniosków;
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy związanej z wyjazdami służbowymi poza miejsce siedziby organizacji;
 • umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;
 • umiejętność kierowania i współpracy z zespołem;
 • umiejętność współpracy z organizacjami mającymi w swoich kompletacjach współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w obszarze administracji publicznej, w szczególności w Kasach Chorych i NFZ;
 • umiejętności argumentowania, formułowania wniosków;
 • umiejętność weryfikacji tekstu;
 • znajomość specyfiki pracy w podmiotach zaliczanych do sektora finansów publicznych;
 • komunikatywność i kreatywność.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenia wystawione przez pracodawcę potwierdzające minimum 8-letni staż pracy;
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Weryfikacja ofert pod względem formalnym i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń.

Informacja o metodach i technikach naboru:

Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 31 maja 2017 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy – GPF/17/31

Informacje pod numerem telefonu:  22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1793, z późn. zm.).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej(Dz. U. poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 16.05.2017 00:00
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności