• A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - GPF/18/09 - w toku

11-01-2018

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko starszego specjalisty w Dziale Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w Gabinecie Prezesa Funduszu - GPF/18/09

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • administrowanie centralnym systemem informatycznym wspierającym procesy Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizowane w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • administrowanie centralnym systemem informatycznym służącym do oznaczania aktywów informacyjnych zgodnie z obowiązującą w Narodowym Funduszu Zdrowia Klasyfikacją Informacji;
 • współpraca z Departamentem Informatyki w szczególności w zakresie Polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, Polityki zarządzania ciągłością działania (plany ciągłości działania).

Wykształcenie: średnie lub wyższe (w obu przypadkach pożądane kierunki informatyczne)

Wymagania konieczne:

 • minimum 6 lat pracy zawodowej w przypadku wykształcenia średniego;
 • minimum 4 lata pracy zawodowej w przypadku wykształcenia wyższego;
 • znajomość zasad budowy i funkcjonowania sieci TCP/IP;
 • znajomość relacyjnych baz danych;
 • doświadczenie w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka utraty bezpieczeństwa informacji;
 • doświadczenie w zakresie administrowania systemami IT;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • znajomość języka angielskiego w zakresie terminologii informatycznej;
 • wymagane kompetencje: umiejętność myślenia analitycznego i koncepcyjnego, dobra organizacja pracy, umiejętność planowania, komunikatywność, skuteczność w działaniu, umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane:

 • znajomość technologii ochrony informacji, w tym protokołów szyfrowania i zabezpieczania danych;
 • znajomość bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych oraz narzędzi specjalistycznych dotyczących bezpieczeństwa informatycznego;
 • doświadczenie w prowadzeniu audytów systemów teleinformatycznych i bezpieczeństwa IT;
 • znajomość normy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001 (SZBI);
 • znajomość normy systemu zarządzania ciągłością działania ISO 22301 (SZCD).

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisany list motywacyjny;
 • podpisane CV;
 • kopie dokumentów potwierdzające: minimum 6 lat pracy zawodowej, w przypadku wykształcenia średniego lub minimum 4 lata pracy zawodowej w przypadku wykształcenia wyższego; w obu przypadkach konieczność udokumentowania okresów pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016  r., poz. 922 z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 29 stycznia 2018 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: oferta pracy – GPF/18/09

Informacje pod numerem telefonu:  22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej(Dz. U. z 2015 r., poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 11.01.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 11.01.2018 13:23
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności