• A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - POIN/18/21 - w toku

09-02-2018

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego Specjalisty w Sekcji Bezpieczeństwa Fizycznego i Środowiskowego w komórce Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych - POIN/18/21

Wymiar etatu: 3 etaty

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • nadzorowanie w całodobowym trybie  pracy  Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS), reagowanie na incydenty, wyjaśnianie ich przyczyn;
 • monitorowanie pracy i bezpieczeństwa środowiskowego newralgicznych systemów i urządzeń zainstalowanych w Centrum Przetwarzania Danych, w tym systemu ppoż., central gaszenia gazem, klimatyzacji precyzyjnej, zasilania energetycznego, systemu zasilania awaryjnego i innych;
 • reagowanie na incydenty (adekwatnie do zagrożeń) wskazujące na obniżenie poziomu bezpieczeństwa w pracy nadzorowanych systemów bezpieczeństwa;
 • udział w procesie zarządzania ryzykiem w BMS poprzez wskazywanie mogących wystąpić zagrożeń dla funkcjonowania zainstalowanych systemów;
 • weryfikacja poprawności realizowanych zadań przez użytkowników w zakresie zasad ochrony informacji i danych, analizowanie rejestrów ewentualnych zdarzeń;
 • tworzenie planów awaryjnych;
 • organizowanie treningów symulacyjnych z różnych zagrożeń;
 • informowanie POIN o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych.

Wykształcenie: średnie lub wyższe o profilu: technicznym, informatycznym

Wymagania konieczne:

 • minimum 6 lat pracy zawodowej w przypadku wykształcenia średniego;
 • minimum 4 lata pracy zawodowej w przypadku wykształcenia wyższego;
 • obywatelstwo polskie, sprawne i poprawne posługiwanie się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 • posiadanie doświadczenia na stanowiskach przy monitorowaniu systemów technicznych, ochronie, pierwszej linii pomocy technicznej lub analogicznych, związanych z  obserwowaniem zdarzeń alarmowych i reagowanie na nie w określonym procedurą czasie;
 • podstawowa wiedza na temat budowy i funkcjonowania instalacji elektrycznych, teletechnicznych, teleinformatycznych, systemów bezpieczeństwa, w tym ochrony ppoż., wentylacji i klimatyzacji;
 • podstawowa wiedza na temat budowy i funkcjonowania systemów BMS, ogólna znajomość funkcjonowania aplikacji graficznych BMS;
 • posiadanie aktualnego Poświadczenia Bezpieczeństwa do „Poufne”, bądź złożenie Oświadczenia o zgodzie na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zwykłemu wg przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze administracji publicznej;
 • umiejętność koordynowania prac;
 • umiejętność przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków oraz umiejętność przygotowania analiz (z zastosowaniem  odpowiednich narzędzi i technologii);
 • umiejętność sprawnego i skutecznego działania w trudnych sytuacjach oraz zdolność szybkiego reagowania, duża odporność na stres;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • wymagane kompetencje: umiejętność myślenia analitycznego i koncepcyjnego, dobra organizacja pracy, umiejętność planowania, komunikatywność, skuteczność w działaniu, umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe techniczne, ważne uprawnienia SEP „E” i „D” G1 do 1KV, szkolenia z zakresu nadzoru nad BMS;
 • doświadczenie  zawodowe w pracy na stanowisku operatora BMS, operatora nad bezpieczeństwem fizycznym i środowiskowym Centrum Przetwarzania Danych (CPD) w systemach teleinformatycznych, znajomość budowy i funkcjonowania CPD wraz z aspektami zarządzania infrastrukturą tych obiektów;
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną w formie elektronicznej (AutoCAD lub podobny) i papierowej;
 • umiejętność analizy wykorzystania czasu pracy, planowania pracy, ustalania celów i zadań;
 • znajomość komunikatywna języka angielskiego szczególnie w zakresie terminologii technicznej i informatycznej;
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1938 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisany list motywacyjny;
 • podpisane CV;
 • kopie dokumentów potwierdzające: minimum 6 lat pracy zawodowej, w przypadku wykształcenia średniego lub minimum 4 lata pracy zawodowej w przypadku wykształcenia wyższego; w obu przypadkach konieczność udokumentowania okresów pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa do „poufne”, bądź oświadczenie o zgodzie na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zwykłemu, wg przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • w przypadku posiadania, kopie dokumentów potwierdzających wymagania konieczne i pożądane, wskazane powyżej;
 • podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016  r., poz. 922 z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty należy składać do 26 lutego 2018 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria
z dopiskiem: oferta pracy – POIN/18/21

Informacje pod numerem telefonu:  22 572 60 87

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej(Dz. U. z 2015 r., poz. 1844);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 09.02.2018 00:00
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności