O NFZ

Drukuj

Skargi i wnioski

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skarga może dotyczyć w szczególności naruszenia praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie; przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez Fundusz; zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Funduszu.

Wniosek może dotyczyć m.in. spraw ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane z lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia. Zastrzeżenia pacjentów dotyczące sposobu leczenia należy kierować w pierwszej kolejności do: osób zarządzających podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej

Pismo w sprawie skargi powinno zawierać następujące informacje:

 • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres),
 • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,
 • precyzyjny opis zdarzenia,
 • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

Skargi i wnioski można składać:

 • pisemnie na adres: Centrala NFZ, 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186
 • pocztą elektroniczną na adres:
 • poprzez (adres skrzynki ePUAP): /NFZ-Centrala/SkrytkaESP
 • faksem pod nr: (22) 572 63 38
 • osobiście w siedzibie Centrali NFZ, 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia:

 • w poniedziałki w godz. 9.00-17.00
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (anonimy) oraz adresu do korespondencji nie są rozpatrywane.

Bez odpowiedzi pozostanie również korespondencja ponawiana w sprawach, które już zostały rozpatrzone, o ile nadawca nie przedstawi nowych faktów lub okoliczności.

Ponadto szczegółowe informacje w zakresie sposobu składania skarg i wniosków można uzyskać pod numerem telefonu 22 572 60 41

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w II kwartale 2019 r.

W Narodowym Funduszu Zdrowia rozpatrywane są skargi i wnioski dotyczące prawidłowości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.

W II kwartale 2019 r. rozpatrzono 936 skarg, w tym:

 • w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia – 906 skarg,
 • w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia – 30 skarg.

Skargi na działalność świadczeniodawców:

Na świadczeniodawców realizujących umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej rozpatrzono 820 skarg. Skargi dotyczące świadczeniodawców są kwalifikowane i rozpatrywane z uwzględnieniem podziału na skargi w zakresie dostępności – 66% wszystkich rozpatrzonych skarg oraz jakości – 20,73%  wszystkich rozpatrzonych skarg.

Wśród wszystkich skarg rozpatrzonych w II kwartale 2019 r. w Narodowym Funduszu Zdrowia jako zasadne uznano skargi dotyczące m.in.:

 • trudności w dostępie do rejestracji, brak możliwości telefonicznej rejestracji;
 • trudności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej;
 • zmiany terminu realizacji świadczenia bez powiadomienia Pacjenta;
 • trudności w realizacji transportu sanitarnego;
 • pobierania opłat za świadczenia opieki zdrowotnej;
 • odmowy udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej;
 • ograniczania dostępności do badań diagnostycznych, żądanie wykonania badań przed planowaną hospitalizacją;
 • nierespektowania uprawnień do korzystania ze świadczeń poza kolejnością;
 • nieprzestrzegania harmonogramu pracy przez lekarzy;
 • sposobu wystawiania recept.

Skargi na działalność Narodowego Funduszu Zdrowia:

Na działalność Narodowego Funduszu Zdrowia, w oddziałach wojewódzkich i Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia rozpatrzono 116 skarg, w tym:

 • w oddziałach wojewódzkich – 86 skarg,
 • w Centrali – 30 skarg.

W liczbie 116 skarg rozpatrzonych w oddziałach wojewódzkich i Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie działalności Narodowego Funduszu Zdrowia, za zasadne uznano 11 skarg.

Skargi zasadne dotyczyły m.in.:

 • braku ostatecznej odpowiedzi na skargę rozpatrywaną przez delegaturę;
 • opieszałości w procedowaniu formularza E 106;
 • przesłaniu karty EKUZ pocztą zamiast przygotowania do odbioru osobistego;
 • braku możliwości dodzwonienia się do oddziału wojewódzkiego na numer telefonu; który został wskazany jako właściwy w przypadku utraty karty EKUZ;
 • sposobu udzielania przez pracownika Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego informacji dotyczących kwalifikacji do świadczeń uzdrowiskowych;
 • błędnego wprowadzenia do systemu informatycznego danych Pacjenta, co było powodem trudności w potwierdzeniu zlecenia na ortezę;
 • zażalenia na działanie dyrektora oddziału wojewódzkiego, który nałożył karę na świadczeniodawcę bez przeprowadzenia kontroli;
 • nieumożliwienia przez oddział wojewódzki przeprowadzenia konsultacji u konsultantów wojewódzkich.

W piętnastu oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia skargi zostały rozpatrzone terminowo.

Działania podejmowane przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zmniejszenia liczby składanych skarg:

 • wysyłanie do świadczeniodawców pism przypominających zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,
 • zobowiązywanie świadczeniodawców do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących zasad udzielania świadczeń pod rygorem zastosowania sankcji wynikającej z zawartej umowy,
 • edukowanie Świadczeniobiorców na temat zasad realizacji świadczeń poprzez bieżące zamieszczanie i monitorowanie aktualności informacji na stronach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • podejmowanie czynności kontrolnych u świadczeniodawców prowadzących do wyeliminowania nieprawidłowości w sposobie realizacji umowy,
 • monitorowanie działalności Świadczeniodawców,
 • nakładanie kar umownych na Świadczeniodawców, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy,
 • współpraca z mediami polegająca na przekazywaniu informacji dotyczących praw i obowiązków Świadczeniodawców oraz Pacjentów,
 • udział w audycjach radiowych oraz piknikach zdrowia, a także innych przedsięwzięciach mających na celu zapoznanie z zasadami działania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • promowanie zdrowego stylu życia (np. Światowy Dzień Walki z Cukrzycą),
 • uruchomienie dodatkowego numeru telefonu dedykowanego dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • realizacja projektu: Mobilne Punkty Obsługi Świadczeniobiorców.

 

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w I kwartale 2019 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w 2018 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2018 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w III kwartale 2018 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w II kwartale 2018 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w I kwartale 2018 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w 2017 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2017 r.

Informacja o liczbie skarg rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w III kwartale 2017 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w II kwartale 2017 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w I kwartale 2017 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w 2016 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2016 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w III kwartale 2016 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w II kwartale 2016 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w I kwartale 2016 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w 2015 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w III kwartale 2015 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w II kwartale 2015 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w I kwartale 2015 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w 2014 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w III kwartale 2014 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w I i II kwartale 2014 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w III 2013 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w II kwartale 2013 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 02.08.2019 11:56
Aktualizacja informacji: 02.08.2019 11:56
Źródło: 23
Sprawdź historię zmian