Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Projekty zarządzeń

Leczenie szpitalne - programy lekowe

28-01-2015

W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień
1 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. MZ, poz. 80), Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).


Projekt zarządzenia implementuje przepisy obwieszczenia. Zmiany polegają m.in. na  określeniu wymagań dla nowych programów lekowych: Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR) (ICD-10 R62.9), Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) (ICD-10 C91.0), Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'ego (ICD-10: C84.0, C84.1).


W związku z zapisami ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138, z późn. zm.), zamieszczone w projekcie wyceny ryczałtów za diagnostykę w zakresie wymienionych wyżej programów lekowych zostaną poddane weryfikacji przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.


Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Centrali Funduszu do dnia 11 lutego 2015 roku na adres e-mail:


 

Podmiot publikujący: Narodowy Fundusz Zdrowia
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 28.01.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 29.01.2015 12:51
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności