Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 19/2004

16-08-2004

Uchwała Nr 19/2004

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w 2003 roku

Na podstawie art. 41 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.1) Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w 2003 roku, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Janusz ZALESKI

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i 896, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264 i Nr 146, poz. 1546.

Załącznik do niniejszej uchwały jest jednocześnie załącznikiem do uchwały nr 174/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lipca 2004 r.


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 16.08.2004 r. Piotr Kalinowski
Ostatnio zapisany: 8.09.2004 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności