• A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 8/2017/III

19-05-2017

UCHWAŁA Nr 8/2017/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 18 maja 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 17931)), Rada Funduszu
uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku przedstawionego w dniu 4 kwietnia 2017 r. przez Zastępcę Prezesa NFZ do spraw Finansowych działającego z upoważnienia Prezesa NFZ, a także autopoprawki do tego wniosku wniesionej 14 kwietnia  2017 r., zmienia załącznik w formie tabelarycznej "Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok" do uchwały Nr 29/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.2) oraz nadaje mu brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173, 2250 i z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858.
2) Powołana uchwała została zmieniona uchwałą Rady Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 1/2017/III z dnia 26 stycznia 2017 r. i Nr 5/2017/III z dnia 14 marca 2017 r.

Pliki do pobrania
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 19.05.2017 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności