Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 37/2018/DEF

14-05-2018

ZARZĄDZENIE Nr 37/2018/DEF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 11 maja 2018 r.
uchylające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  w sprawie
Instrukcji przeprowadzania oceny przedstawianych przez jednostki samorządu
terytorialnego analiz przychodów z udzielania świadczeń zdrowotnych
w związku z realizacją Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu
terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”

Na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 5 i art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Traci moc zarządzenie Nr 42/2009/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2009 r. w sprawie Instrukcji przeprowadzania oceny przedstawianych przez jednostki samorządu terytorialnego analiz przychodów z udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z realizacją Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138,  650, 697, 730 i 771.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 14.05.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 14.05.2018 10:40
Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności