Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 67/2012/DSM

19-10-2012

Zarządzenie Nr 67/2012/DSM
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie organizacji, uruchomienia i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt  25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1) w związku z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218)  zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) sposób przygotowania, organizacji i uruchomienia stałego dyżuru w Centrali i Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia;

2) cel organizacji i zadania stałego dyżuru;

3) skład osobowy i czas pełnienia stałego dyżuru;

4) miejsce pełnienia, podległość i zasady uruchamiania oraz dokumenty obowiązujące w systemie stałego dyżuru.

§ 2.

W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji upoważnionych organów i operatywnego kierowania zadaniami realizowanymi w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, wprowadza się stały dyżur w Centrali i Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3.

1. Do podstawowych zadań realizowanych w ramach stałego dyżuru należy:

1) uruchomienie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, przekazywanie zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania oraz zadań w zakresie zarządzania kryzysowego;

2) przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań, wynikających z wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

3) przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa, wykonywania zadań wynikających z planu operacyjnego oraz zadań w zakresie zarządzania kryzysowego;

4) przekazywanie właściwym organom informacji o stopniu realizacji zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, z planu operacyjnego funkcjonowania oraz zadań w zakresie zarządzania kryzysowego;

5) powiadamianie pracowników o obowiązku niezwłocznego stawienia się w miejscu pracy;

6) kontrola zapewnienia prawidłowego obiegu informacji podczas treningów i ćwiczeń.

2. Przygotowanie systemu stałego dyżuru w Centrali i Oddziałach Wojewódzkich NFZ polega na:

1) opracowaniu dokumentacji związanej z funkcjonowaniem stałego dyżuru według wzorów określonych w załącznikach 1 - 5 zarządzenia;

2) wydzieleniu pomieszczenia, wyposażonego w środki łączności, sprzęt teleinformatyczny i materiały biurowe, w którym będzie pełniony stały dyżur;

3) określeniu zadań oraz ochrony w miejscach funkcjonowania stałego dyżuru;

4) przygotowaniu pomieszczenia do odpoczynku, spożywania posiłków i higieny osobistej oraz zapewnieniu całodobowego wyżywienia dla osób pełniących stały dyżur;

5) zorganizowaniu, nie rzadziej niż jeden raz w roku - w ramach szkolenia obronnego - szkolenia teoretycznego i praktycznego dla osób wchodzących w skład systemu stałego dyżuru.

3. Miejscami pełnienia stałego dyżuru są wydzielone pomieszczenia w budynkach siedzib głównych w Centrali i Oddziałach Wojewódzkich NFZ. W centrali Funduszu miejscem pełnienia stałego dyżuru jest pomieszczenie Nr 526 w budynku przy ul. Koszykowej 78, natomiast miejscem odpoczynku i spożywania posiłków w czasie pełnienia stałego dyżuru jest pomieszczenie socjalne.

4. Stały dyżur pełniony jest w sposób ciągły - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, od momentu uruchomienia.

5. Skład jednej zmiany stałego dyżuru stanowią co najmniej dwie osoby, w tym kierownik zmiany i dyżurny. Dodatkowo w razie potrzeby wyznacza się pojazd służbowy z kierowcą. Osoby pełniące dyżur wyposaża się w identyfikator z napisem "STAŁY DYŻUR", którego wzór określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

6. Stały dyżur zapewnia dwuosobowa zmiana (obsada) pełniona w godzinach:

1) I zmiana - od godz. 08.00 do godz. 20.00;

2) II - zmiana od godz. 20.00 do godz. 08.00.

§ 4.

1. Stały dyżur może być uruchomiony w stanie stałej gotowości obronnej państwa, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r., w sprawie gotowości obronnej państwa, na polecenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Funduszu w celu szkolenia i kontroli.

2. W przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, o których mowa w § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa, system stałego dyżuru uruchamiany jest obligatoryjnie, w celu realizacji zadań określonych w § 8 tego rozporządzenia.

3. Decyzję o zakończeniu działania stałego dyżuru wydaje organ, który wydał decyzję o jego uruchomieniu.

§ 5.

1. Wydzielenie i wyposażenie pomieszczeń, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3 powierza się Dyrektorowi Biura Administracyjno-Gospodarczego oraz Dyrektorowi Departamentu Informatyki Centrali Funduszu.

2. Zabezpieczenie całodobowego wyżywienia dla osób pełniących stały dyżur powierza się Dyrektorowi Biura Administracyjno-Gospodarczego.

3. Skład osobowy zmiany stałego dyżuru określa Dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych.

4. Osoby wyznaczone do pełnienia stałego dyżuru powinny posiadać upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych, bądź poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli odpowiadającej klauzuli dokumentacji stałego dyżuru.

§ 6.

1. Dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych w uzgodnieniu z dyrektorami Departamentów i Biur Centrali Funduszu opracuje dokumentację stałego dyżuru.

2. Upoważnienia lub poświadczenia dla osób, o których mowa w § 5 pkt 3 oraz ochronę, o której mowa w § 3 pkt 2 zapewni Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Narodowego Funduszu Zdrowia. W oddziałach wojewódzkich upoważnienia lub poświadczenia dokonują Dyrektorzy OW NFZ na wniosek Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 7.

1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru w Centrali NFZ oraz szkolenie i sprawdzanie gotowości do działania, powierza się Dyrektorowi Departamentu ds. Służb Mundurowych.

2. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są opracować dokumentację stałego dyżuru i uzgodnić z Dyrektorem Departamentu ds. Służb Mundurowych Centrali Funduszu.

§ 8.

Instrukcję służby stałego dyżuru opracowuje się do dnia 22 października 2012 roku.

§ 9.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom departamentów i biur Centrali oraz dyrektorom oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, na które nałożono zadania operacyjne.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia


Agnieszka Pachciarz


źródło - Departament do Spraw Służb Mundurowych
Dodany: 19.10.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 18.06.2014 r. Norbert Tyszka
 
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 19.10.2012 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności