Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 9/2014/DSOZ

04-03-2014

Zarządzenie Nr 9/2014/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 4 marca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w ustawie, ustawie o refundacji, ustawie o wyrobach medycznych, rozporządzeniu MZ oraz Ogólnych warunkach umów.";

2) w § 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) zaopatrzenie w środki pomocnicze, z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie;";

3) w § 13 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.";

4) w § 21 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 30 czerwca 2014 r. dopuszcza się stosowanie wzoru zlecenia określonego w załączniku nr 8 do zarządzenia.";

5) w załączniku nr 7 do zarządzenia, w tabeli, po "wierszu 3" dodaje się "wiersz 3a" w brzmieniu: " 

" ;

6) dodaje się załącznik nr 8 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W zastępstwie Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa
ds. Finansowych

Wiesława Kłos


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 4.03.2014 r. Agnieszka Długokęcka
Ostatnio zapisany: 19.05.2014 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności